English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 18365850 W tym roku: 1814879 W tym miesiącu: 169749 Dzisiaj: 346 W ciągu godziny: 346 Gości online: 45

Informacje ogólne - studia III stopnia (studia doktoranckie)

Strona główna » STUDIA DOKTORANCKIE » Informacje ogólne

 

    STUDIA DOKTORANCKIE-WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH - prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Biuro studiów doktoranckich mieści się w pokoju 414  ( IV piętro) przy ul. Armii Krajowej 19 b, 
tel. 34 32 50 874
 e-mail: doktoranckie@zim.pcz.pl
Doktoranci są przyjmowani od poniedziałku do czwartku  w godzinach 9:00-13:00.

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia określone w art. 2 ust.1. pkt. 18g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub są beneficjentami programu „Diamentowy Grant,” o którym mowa w art. 187a ust. 1.
Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia określonych w art. 2 ust. 1. pkt. 18h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:
- wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmujących najnowsze osiągnięcia w nauce;
- umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych,
- kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo - badawczej i społecznej roli uczonego.

Forma studiów:

Na Wydziale Zarządzania prowadzone są  stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne (odpłatne) studia doktoranckie.

Od roku 2017/2018 będą także prowadzone stacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim:
dla kandydatów i cudzoziemców na zasadach obowiązujących obywateli polskich (bezpłatne). 
dla cudzoziemców z pominięciem zasad obowiązujących obywateli polskich (odpłatne).

We wszystkich tych trzech formach uzyskane będą takie same efekty kształcenia. Studia doktoranckie  trwają 3,5 roku, prowadzone są w trybie 7 semestrów.


Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta oraz ogólne informacje związane z programem kształcenia: 

Stopień Doktora nadaje się osobie, która:

-  posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,
-  zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej,
-  przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską,
- zdała egzamin z nowożytnego języka lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego.

 
Osobie, która spełni w/w warunki zostaje nadany stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania jest przygotowany do pracy o charakterze badawczo-rozwojowym. W szczególności może osiągać efekty kształcenia w zakresie wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych. Absolwent nabywa umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych, jak również kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego. Absolwent wykształca umiejętności prezentacji swoich poglądów, dyskusji naukowej, a także umiejętności dydaktycznych.

Uzyskanie tego stopnia, to niezbędny etap rozwoju osób planujących karierę akademicką oraz zainteresowanych badaniami naukowymi z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym zarządzania, ekonomii i finansów. Osiągnięcie stopnia naukowego doktora umożliwia praktykom biznesu wyróżnienie się w środowisku biznesowym, zaznaczenie większej wiarygodności i umiejętności intelektualnych.